Križe, Tržič

objekt: Enostanovanjski objekt
lokacija: Križe, Tržič
arhitekt: Igor Martinjak u.d.i.a.
Križe, Tržič